หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
 
 
 
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ค่ะ
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน
พัฒนาท้องถิ่นด้วยความมุ่งมั่นและโปร่งใส"
วิสัยทัศน์ อบต.หนองโดน
 
 
พันธกิจ
 
    พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วนทั่วถึง
    ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเกษตรและการดำเนินชีวิตตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
    ส่งเสริมด้านสาธารณสุข มุ่งเน้นส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุขจัดอบรมให้ความรู้ ด้านสาธารณสุขป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    สร้างความเข้มแข็งชุมชน แรงจูงใจให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมแก้ไขปัญหา ตลอดจนร่วมพัฒนาชุมชน
    ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน
    ส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
    สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
    ส่งเสริมการศึกษาและสนับสนุนส่งเสริมการกีฬา
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การสร้างระบบสาธารณูปโภคที่ครบถ้วน ทั่วถึง
  การพัฒนาด้านการศึกษา วิชาการ และการเรียนรู้
  การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์
  งานส่งเสริมการบริการด้านสาธารณสุข
  งานรักษาความสงบภายใน
  การสร้างความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง
 
แนวทางการพัฒนา
 
  การเพิ่มศักยภาพและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้
  สนับสนุนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
  การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อม
  สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูและทำนุ บำรุงศาสนา
  ส่งเสริมสนับสนุนขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
  งานอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น กีฬาและนันทนาการ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและบุคลากรภาครัฐ สู่การบริหารจัดการที่ดี
 
แนวทางการพัฒนา
 
  พัฒนาด้านวิชาการความรู้ความสามารถ
  พัฒนาด้านบริหารงานทั่วไป
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
 
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนา ประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม
 
แนวทางการพัฒนา
 
  ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน
  พัฒนาระบบการให้บริการและ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเมืองการปกครอง ระบอบประชาธิปไตย
 
   
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ : 036-397-100 โทรสาร : 036-670-940
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 249,727 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-100
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | นโยบายคุกกี้ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10