หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
โบสถ์ดิน วัดตอยาง
........................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน พัฒนาท้องถิ่นด้วยความมุ่งมั่นและโปร่งใส"
สวนแตงโม หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
............................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ค่ะ
 
 
กิจกรรม
Activities
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
KM
Knowledge
Management
Click
 
การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Service
คู่มือ
ประชาชน
Click
 
แบบฟอร์ม
เอกสาร
สำหรับติดต่อ
ราชการ
กับหน่วยงาน
TAX
คำแนะนำ
การชำระภาษี
Click
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศการตรวจรับการจ้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 22 [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 6 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
ประกาศใช้ราคากลางโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรลุกรัง สาย 3.10 (22R) หมู่ที่ [ 22 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 8 
   
 
   
 
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญหรือข้อตกล [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 14 
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาย22.4CPC(จากบริเวร [ 8 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศตรวจรับงานจ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรังเกลี่ยปรับเรียบ หมู่ท [ 28 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ในสังกัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2379 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
กำหนดแบบประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2378 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. 0808.3/ว2376  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดทำร่างขอบเขตงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ สำหรับการจ้างจัดแสดงนิทรรศการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2377  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปฏิทินการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบ GPAX OBEC ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (TCAS 65) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2367  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวทางการเปิดสถานศึกษา (โรงเรียน/วิทยาลัย) ของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2375  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2369 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แจ้งปรับปรุงข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกันยายน 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว2368 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2564 ]
มาตรการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 กศ. มท 0816.4/ว5902  [ 15 ต.ค. 2564 ]
แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2360  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล PISA 2022 กศ. มท 0816.3/ว2358  [ 14 ต.ค. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติในการรายงานข่าวหรือเหตุการณ์ สล. มท 0801.4/ว2326 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Teen Club กสธ. มท 0819.2/ว2347  [ 14 ต.ค. 2564 ]
การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และเหตุการกระทำความผิดในลักษณะอื่นหรือเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ฯ ด่วนที่สุด กต. มท 0818.4/ว5846  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ประกาศวัน เวลา และสถานที่สรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ. มท 0809.6/ว122  [ 14 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดีโอ (Viral Clip Video) และคำขวัญ (Slogan) การรณรงค์สร้างกระแสสังคม (งาน Thailand World Antibiotic Awareness Week ปี 2564) กสธ. มท 0819.2/ว2333  [ 14 ต.ค. 2564 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ต.ค. 2564 ]
จัดสรรค่าจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2349 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) ของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น สน.บถ. มท 0809.4/ว40  [ 12 ต.ค. 2564 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว123  [ 12 ต.ค. 2564 ]
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2269  [ 12 ต.ค. 2564 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2337 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2] [เอกสารแนบ 3]  [ 11 ต.ค. 2564 ]
เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2325  [ 11 ต.ค. 2564 ]
การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช. แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งออกจากราชการไปแล้ว สน.บถ. มท 0809.5/ว35  [ 11 ต.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ด่วนมาก กพส. มท 0810.6/ว5811  [ 11 ต.ค. 2564 ]
   
   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่อปท.เดือนกันยายน 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 9 
มอบทุนการศึกษามูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 16 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ตอกระจก [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอยฯ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลฯ [ 14 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 13 
เร่งรัดการดำเนินการโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 14 
ขอความร่วมมือดำเนินตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 15 
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 10 
การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนฯ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิ์ฯ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
นโยบายการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่3 และฯ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ยกเลิกการใช้ผลการทดสอบฯ [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
การจัดสัมมนาหัวข้อ การแปลงขยะเป็นพลังงานสำหรับการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564) กรณี เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น [ 12 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 25 
โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 19 
แนวทางปฏิบัติของ อปท. ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
การสำรวจความพร้อมและความประสงค์ของ สถจ. และ อปท. สำหรับโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างประเทศ [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท. [ 11 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
   
   
 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯ [ 16 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง ส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักกันตัวภายในตำบลฯ [ 16 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองโดน ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน [ 16 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 35 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมฯ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
อบต.ห้วยบง ประชาสัมพันธ์ การแจ้งเรื่องร้องเรียน หรือขอความอนุเคราะห์ต่างๆเกี่ยวกับงานกองช่า [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 31 
ทต.หนองหมู นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหมู สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พุกร่าง ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 7 
อบต.พุคำจาน ประกาศองค์การบริการส่วนตำบลพุคำจาน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำป [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
อบต.พุคำจาน ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุคำจาน เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ 5 ตำบลพุกร [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.สวนดอกไม้ นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ตรวจเยี่ยม ติดตามสถานกา [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 1 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างส่งมอบอาหารพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวอยู่ที่บ้านภายในตำบลฯ [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.สระบุรี งบการเงินประจำปีพ.ศ. 2564 [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ การมอบน้ำดื่มสนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด - 19 สำหรับนักเรียน โรงเรียนเสาไห้ วิมล [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
ทต.สวนดอกไม้ กิจกรรมโรงครัวพระราชทาน [ 15 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
   
   
 


ทต.พุกร่าง รถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองสรวง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]ทต.กุดนกเปล้า จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกเฉพาะกิจ(รถบรรทุกขยะแห้ง) ทะเบียน ๘๓-๘๑๒๓ สระบุรี จำนวน [ 14 ต.ค. 2564 ]ทต.หนองโดน เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองหมู จ้างจัดทำป้ายกระดานไม้อัดเพื่อติดประกาศการเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองหมู จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ จำนวน 12 ป้าย และ ป้ายไวนิล จำนวน 2 ป้าย (โคร [ 14 ต.ค. 2564 ]ทต.หนองหมู ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]อบต.ห้วยบง เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) จำนวน ๑ เครื่อง โด [ 11 ต.ค. 2564 ]อบต.หนองยาว จ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับประกาศรับสมัครเลือกตั้ง และป้ายไวนิลศูนย์ประสานงานการเลื [ 11 ต.ค. 2564 ]ทต.ดอนพุด ซื้อครุภัณฑ์ยานพนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ต.ค. 2564 ]ทต.ดอนพุด ยานพาหนะและขนส่ง [ 10 ต.ค. 2564 ]อบต.ตลิ่งชัน จ้างซ่อมแซมทรัพย์สินพร้อมระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.กุดนกเปล้า จ้างเช่าเต้นท์โครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isoiation และ Home Isolation) [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.กุดนกเปล้า ซื้อวัสดุโครงการจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Lsolation และ Home Isolation) จำนว [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.ดอนพุด ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (เรือ) [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.ดอนพุด ซื้อครุภัณฑ์ยานพนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.ดอนพุด ยานพาหนะและขนส่ง [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สบ.ถ.83-002 จำนวน 3 ช [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สบ.ถ. 83-005 จำนวน 2 [ 8 ต.ค. 2564 ]ทต.สร่างโศก จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์ตามภารกิจสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร [ 8 ต.ค. 2564 ]

   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
VIDEO
   


[ 30 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 16 
ดูทั้งหมด  
ดูทั้งหมด  
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


ซื้อโคมไฟถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนผิวจราจรลูกรัง สาย 3.10 (22R)คิดเป็นปริมาตรลูกรังไม [ 23 ก.ย. 2564 ]

   
 
   
 
การให้บริการแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดย (31 ส.ค. 2564)    อ่าน 15  ตอบ 0  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เปิดให้บริการแล (6 ส.ค. 2564)    อ่าน 7  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
สายตรงปลัด
โทร
091-261-1942
ศูนย์ดำรงธรรม
Click
 
ร้องเรียน
ร้องทุกข์
โทร 1567 ฟรี
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผลสำรวจ
  Google Earth
  Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 

- อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP -

โบสถ์ดิน วัดตอยาง
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL  
สถานที่สำคัญ  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ : 036-670-942 โทรสาร : 036-670-940
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 13,187 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-670-942
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.หนองโดน

facebook
อบต.หนองโดน
อบต.หนองโดน