หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
โบสถ์ดิน วัดตอยาง
นายวิญญู เสริฐธิกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
"ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน พัฒนาท้องถิ่นด้วยความมุ่งมั่นและโปร่งใส"
สวนแตงโม หมู่ที่ 8
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
1
2
3
4
5
 
 
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบล หนองโดน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลาง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงรับเรื่องราวร้องเรียน-
ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้นต่อไป
นายวิญญู เสริฐธิกูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
 
  HOT NEWS  
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี ค่ะ
 
 
กิจกรรม
Activities
 
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสรรหาบุคลากร กองทุนหลักประกันสุขภาพ
 
 
KM
Knowledge
Management
Click
 
การจัดการ
องค์ความรู้
ภายในองค์กร
Service
คู่มือ
ประชาชน
Click
 
แบบฟอร์ม
เอกสาร
สำหรับติดต่อ
ราชการ
กับหน่วยงาน
TAX
คำแนะนำ
การชำระภาษี
Click
 
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง การเปิดเผยราคากลางโีครงการก่อสร้างเสาธ [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 13 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่องการเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างห้องผู [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่องเปลื่นแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เพิ่มเติ [ 4 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 11 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำนบลหนองโดน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำ [ 19 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 9 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ [ 19 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 5 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน เรื่อง ประกาศชนะผู้เสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารผ [ 28 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 21 
   
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
 
หนังสือสั่งการ สถ. ข่าวสารจาก สถ.จ. ข่าวสารในเครือข่าย ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
   
 
แนวปฏิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง - หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1508  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) กพส. มท 0810.7/ว1506  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนและเด็กเล็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย กศ. มท 0816.1/ว1458  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอเชิญประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ Thai Water Plan ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1505  [ 24 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3 สน.บถ.  [ 24 พ.ค. 2565 ]
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 สน.บถ. มท 0809.2/ว49  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1492  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) กศ. มท 0816.2/ว1489 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฐมนิเทศโครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก ฯ ภูมิภาคที่ 1 ภาคกลาง ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1503 [เอกสาร]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์การให้บริการการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1502  [ 24 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/6050-6094 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 พ.ค. 2565 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
   
   
 
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 12 
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน ดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ขอให้สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ ที่อยู่ในความรับผิดชอบฯ [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 15 [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนเมษายน 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
รายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯประจำเดือนเมษายน 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 40 
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการจัดงานประเพณีท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานนีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคลลเพื่อคัดเลือกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ดประจำปี 2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ขอแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนไฟเวอร์ฝาสีม่วง เป็นเข็มกระตุ้น ขนาดครึ่งโดส ผ่านระบบสถานศึกาา สำหรับนักเรียน/นักศึกษา อายุ 12 ปี ขึ้นไป [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
   
   
 
อบต.หนองหมู รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่1/2564 วันที่ 15 มิถุนายน 2564 [ 22 มิ.ย. 2565 ]    อ่าน 46 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในงานกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่างมอบถุงอุปโภค - บริโภคพร้อมน้ำดื่มให้ผู้ที่กักตัวฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ลงพื้นที่สำรวจถนน หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ลงพื้นที่สำรวจจุดวางถังขยะ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านลำ ลงพื้นที่สำรวจการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านลำ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ลงพื้นที่เปลี่ยนถังขยะบริเวณบ้านนางพะเยาว์ พวงพันธ์ หมู่ที่ 1 ต.บ้านลำ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านลำ ลงพื้นที่สำรวจเตรียมสถานที่วางถังขยะ ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านลำ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านลำ กิจกรรมอาสาพัฒนาตำบล หมู่ที่ 2 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.หินกอง โครงการฝึกอบรมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 11 
ทต.ท่าลาน การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลิ่งชัน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ของงานสำนักปลัด โดยวิธีเฉพ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
ทต.พุกร่าง เทศบาลตำบลพุกร่าง กองช่าง ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะฯ [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 0 
อบต.หนองนาก ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ตำบลห [ 25 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
   
   
 


ทต.ตลาดน้อย จ้างจัดทำระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินในเขตตำบลตลาดน้อย จำนวน ๑ งาน โดย [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.พุกร่าง ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.ตลิ่งชัน จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขทะเบียน 416-58-0028, หมายเลข 479-54-0014 โ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.บ้านป่า จ้างออกแบบปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมลู่วิ่งยางสังเคราะห์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.ดอนพุด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเ [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.ดอนพุด ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ทะเบียน กรค-586 สระบุรี จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพ [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ฟอร์ด ทะเบียน กง-5251 สระบุรี จำนวน 1 คัน โดยว [ 24 พ.ค. 2565 ]อบต.หนองนาก จ้างเหมาและสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอด [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.ธารเกษม วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 21 รายการ [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองโดน จ้างเพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองโดนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางว [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองโดน จ้างทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะ [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.สร่างโศก จ้างเหมาโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (สายบ้านนายจำลอง สิงห์เถื่อ [ 24 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู ซื้อจัดซื้อวัสดุอื่น มาตรน้ำประปา ขนาด 1/2 นิ้ว จำนวน 40 ตัว (งานกิจการประปา [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู จ้างทำป้ายอะคริลิค (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.หนองหมู ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ศพด.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]อบต.ห้วยบง จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) จำ [ 23 พ.ค. 2565 ]อบต.ห้วยบง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]

   
 
 
สำรวจความคิดเห็น
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
กิจการสภา
Council
วีดิทัศน์
VIDEO
   
ดูทั้งหมด  
ดูทั้งหมด  
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
กระดานสนทนา
   
 


จ้างซ่อมสัญญาณไฟจราจร สี่แยกไฟแดง สะพาน 10 ตำบลหนองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์พร้อมที่วัดอุณหภูมิอินฟาเรด จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะ [ 17 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]

   
 
   
 
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 22  ตอบ 0  
การให้บริการแก่ประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดย (31 ส.ค. 2564)    อ่าน 61  ตอบ 0  
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เปิดให้บริการแล (6 ส.ค. 2564)    อ่าน 63  ตอบ 0  
   
 
 
 
 
Link ที่น่าสนใจ
สายตรงปลัด
โทร
036-670-942
ศูนย์ดำรงธรรม
Click
 
ร้องเรียน
ร้องทุกข์
โทร 1567 ฟรี
ตลอด 24 ชม.
 
 
 
  กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
  ประมวลผลสำรวจ
  Google Earth
  Nax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
 

ร้านแตงโมในตำบล

สวนแตงโม
  OTOP
  ผลิตภัณฑ์
 
TRAVEL  
สถานที่สำคัญ  
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 18190 โทรศัพท์ : 036-397-100 โทรสาร : 036-670-940
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโดน
จำนวนผู้เข้าชม 54,259 เริ่มนับ 9 ส.ค. 2564
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 036-397-100
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10
 

facebook
อบต.หนองโดน

facebook
อบต.หนองโดน
อบต.หนองโดน
 
 
รับแจ้งเรื่องร้องเรียน
 
CLICK